???? - ?????? 91 SirsiDynix Enterprise https://lib50.npm.edu.tw/client/zh_TW/npm/npm/qf$003dPUBDATE$002509Publication$002bDate$00250991$00250991$0026te$003dILS$0026lm$003dNBK201602$0026ps$003d1000? 2023-03-22T15:47:09Z ?? : ??????? : ????? = Zhong guo gu tao ci biao ben : Jiang xi Ji zhou yao&#160;Chung-kuo ku tz'u piao pen : Chiang-hsi Chi-chou yao&#160;??????? : ?????&#160;????????? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:86342 2023-03-22T15:47:09Z 2023-03-22T15:47:09Z ???&#160;???, ?<br/>??? :&#160;???????,<br/>???? :&#160;??? : ???????, 2002 [??91]<br/>?? :&#160;??? (???????????)&#160;?? -- ?? -- ??? -- ??? -- ???<br/>??? :&#160;796.609224 8567 2002<br/>???&#160;??<br/> ?? : ?????????????? = The international biennial print and drawing exhibition&#160;International biennial print and drawing exhibition ent://SD_ILS/0/SD_ILS:198022 2023-03-22T15:47:09Z 2023-03-22T15:47:09Z ??? :&#160;???????,<br/>???? :&#160;??? : ???????, 2002[?91]<br/>?? :&#160;?? -- ???&#160;?? -- ???<br/>??? :&#160;DR 937.066 8539 2002<br/>???&#160;????<br/> ?? : ???????????&#160;Minshin Fukken noson shakai no kenkyu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:65035 2023-03-22T15:47:09Z 2023-03-22T15:47:09Z ???&#160;???, (?) 1951-, ?<br/>??? :&#160;??????????,<br/>???? :&#160;???? : ??????????, 2002 [??91]<br/>?? :&#160;?? -- ?? -- ? (1368-1644)&#160;?? -- ?? -- ? (1644-1912)&#160;?? -- ?? -- ???&#160;?? -- ?? -- ? (1368-1644)&#160;?? -- ?? -- ? (1644-1912)<br/>??? :&#160;431.409231 7473 2002<br/>???&#160;??<br/>