The National Palace Museum guidebook
 
Huang, Yung-tai.

題名
The National Palace Museum guidebook

作者
Huang, Yung-tai.

ISBN(國際標準書號)
9789575628338

版本
1st ed.

出版資訊
Taipei : National Palace Museum, 2020.

稽核項
221 p. : ill. (some col.), col. plates ; 26 cm.

團體名稱標題
National Palace Museum (Taipei).

主題詞彙
Art, Chinese -- Catalogs.
 
Museums -- Taiwan.

合著或輔助作者
Huang, Yung-tai.
 
Yu, Pei-chin.
 
Cho, Hsiu-ching.

團體輔助作者
National Palace Museum(Taipei).

登入號(微縮資料號)
npmlib 10902801 10902802 (c. 2) 10902803 (c. 3) N3750 T32 N37 ysh
 
npmlib 南院 N3750 T32 N37 stc 10920519 10920520 (c.2)


圖書館書架號館藏條碼複本資料類型狀態
故宮圖書館N3750 T32 N37 2020109028011*圖書*二館西文書一區
故宮圖書館N3750 T32 N37 2020109028022*圖書*書庫611(複本書區)(暫停調閱申請)
故宮圖書館N3750 T32 N37 2020109028033*圖書*書庫611(複本書區)(暫停調閱申請)
故宮南院圖書館N3750 T32 N37 2020109205191*圖書(不外借)*南院西文圖書
故宮南院圖書館N3750 T32 N37 2020109205202*圖書*南院西文圖書